لایروبی و محصور نمودن منبع آب

یکی از مسائل عمده شهرک در ارتباط با آب شهرک ، آلودگی منابع ذخیره زمینی بوده که از دو جهت حائز اهمیت است.

یکی از مسائل عمده شهرک در ارتباط با آب شهرک ، آلودگی منابع ذخیره زمینی بوده که از دو جهت حائز اهمیت است. اول محصور نمودن اطراف مخزن جهت ممانعت از ورود جانوران (سگ،گربه،موش وغیره) و دوم لایروبی و پاک سازی مستمر داخل مخازن طی حداقل سالی یک بار که متاسفانه به هیچ یک از این دو مورد توجه نشده بود که در پائیز امسال ابتدا آب مخزن اصلی 3500 متر مکعبی که خود شامل دو مخزن 2000و1500 متر مکعبی متصل به هم میباشد تخلیه و پس از لایروبی ، شستشوی کامل و ضد عفونی کف و دیواره ها و سقف مجدداٌ آب گیری شد متعاقب آ نسبت به محصور نمودن کل مخزن بوسیله توری فنس اقدام شد که مورد توجه و قدردانی بسیاری از ساکنان شهرک قرار گرفت.