هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره:

1-آقاي افشين ادهمي  ، رئیس هیئت میره

2-آقاي نعمت صادقي ، نايب رئيس هیئت مدیره

3-آقای مهرداد اتقاني ، خزانه دار هیئت مدیره

4-آقاي شهرام حسن زاده ،منشی هیئت مدیره

5-آقای مسعود صفاخواه ، عضو هیئت مدیره

6-آقای علي قلي تبار، عضو هیئت مدیره

7-خانم نازنين مقيمي ، عضو هیئت مدیره

 بازرسین:

1-خانم رامسا نظري

2-آقای كاظم نجف پور