هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره:

1-آقاي محمد شيردل  ، رئیس هیئت میره

2-خانم نازنين مقيمي ، نايب رئيس هیئت مدیره

3-آقای مهدي فاطري  ، خزانه دار هیئت مدیره

4-خانم مهرنيا كشوري  ،منشی هیئت مدیره

5-آقای اويس نريماني ، عضو هیئت مدیره

6-آقای علي قلي تبار، عضو هیئت مدیره

7-آقای سيد صالح نوراني ، عضو هیئت مدیره

 بازرسین:

1-خانم رامسا نظري

2-آقای كاظم نجف پور