ادامه آزاد سازی ساحل از خیابان دهم به دوازدهم

در ادامه آزاد سازی ساحل و ایجاد اماکن پیاده روی مفرح و آسان برای ساکنان محترم شهرک باند ساحلی حد فاصلخیابان های هشتم به چهاردهم نیز سنگ ریزی و تسطیح گردید و مورد استفاده اهالی قرار گرفت.