سم پاشي درختان

روغن پاشی و کود تقویتی برای درختان و فضای سبز مشاعات و ویلاها