تقویت برق خیابان سوم

تقویت (برق خیابان سوم) که مورد نا رضایتی ساکنان این خیابان و بعلت ضعیف بودن شبکه موجب خسارت فراوان به دستگاههای برقی آنان شده بود انجام و هم اکنون در مراحل پایانی کار میباشد لازم به یادآوری است اجرای این طرح با هزینه تقریبی 600/000/00 ریال با مساعدت چشمگیر و قابل توجه برق بابلسر و مشارکت مالکان خیابان صورت پذیرفت.