پايه هاي چادر طرح دريا

تعویض کامل پایه های فرسوده چادر طرح دریا خیابان 17