ليست خدمات پزشكي و درماني مركز بهداشت درياكنار

قابل توجه ساكنين شهرك درياكنار

خدمات پزشكي و درماني مركز بهداشت شهرك به شرح زير اعلام مي گردد.

 

- كنترل فشار خون

- تزريق واكسن اطفال و نوزادان

- تزريق واكسن كزاز

- خدمات مامايي(دوشنبه هاي هر هفته)

- حضور پزشك عمومي(دوشنبه هاي هر هفته)

- تست كرونا

- تست سرطان كولون

(روابط عمومي موسسه شهرك درياكنار)