آیین نامه امور ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی شهرک دریاکنار